PRIVACYBELEID

Privacybeleid: voor de toepassing van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016 en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens JOSE RAUL FENOLLAR MARTINEZ met CIF 19991154Z, hierna RTE. EL TELERO informeert de Gebruiker over het bestaan van de verwerking van persoonsgegevens om het beheer uit te voeren van de relatie met gebruikers, klanten en potentiële klanten voor informatie over nieuws en reserveringen.

INDIENING EN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzenden van persoonlijke gegevens is verplicht om contact op te nemen en informatie te ontvangen over RTE-producten en -diensten. EL TELERO, en je moet je uitdrukkelijk abonneren op onze nieuwsbrief als je wilt dat we je regelmatig op de hoogte houden van alle producten en nieuws.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid betekent dat het onmogelijk is om u in te schrijven, te registreren of informatie te ontvangen over de producten en diensten van RTE. DE TELERO.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens , en organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonsgegevens die worden verkregen als gevolg van het verzenden van persoonsgegevens, zullen worden verwerkt door JOSE RAUL FENOLLAR MARTINEZ met adres aan Calle Sant Ponç, 7 de Gandia 46702 (Valencia), na de nodige veiligheidsmaatregelen te hebben genomen om de privacy te garanderen.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEID VAN DE VERSTREKTE GEGEVENS

De gebruiker die de informatie naar RTE stuurt. EL TELERO is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens, en stelt RTE vrij. EL TELERO van enige verantwoordelijkheid in dit verband.

De gebruikers garanderen en reageren in elk geval op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren up-to-date te houden.

De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of abonnementsformulier.

RTE. EL TELERO is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de informatie die niet door haarzelf is gecreëerd en waarvoor een andere bron wordt vermeld, daarom aanvaardt EL TELERO geen enkele aansprakelijkheid voor hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

RTE is vrijgesproken. EL TELERO is verantwoordelijk voor enig verlies of schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de door RTE verstrekte informatie. EL TELERO op voorwaarde dat het afkomstig is van andere bronnen dan RTE. DE TELERO.

DOELEINDEN
De doeleinden van de gegevensverzameling zijn: het ontwikkelen van activiteiten en het verstrekken van informatie over de aangeboden diensten en het daaropvolgende contact met de RTE-gebruiker. DE TELERO.

COMMUNICATIE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

RTE. EL TELERO zal geen gebruikersgegevens doorgeven aan derden. In het geval van overdracht aan een bedrijf, zou er echter voorafgaand aan de verzameling informatie worden geproduceerd, waarbij de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij wordt gevraagd.

UITOEFENING VAN RECHTEN VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN TEGENSTAND, BEPERKING VAN DE BEHANDELING, DRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 EN 23 RGPD, ART.12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 93, 94 EN 95 LOPDGDD)

U kunt uw communicatie sturen, de gegeven toestemming intrekken en het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door een kopie ervan te verkrijgen. Het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren. Het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Het recht om uw persoonlijke gegevens van uw website te verwijderen. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. En het recht op de overdraagbaarheid van uw geautomatiseerde persoonsgegevens per post: gericht aan JOSE RAUL FENOLLAR MARTINEZ, Calle Sant Ponç, 7 de Gandia 46702 (Valencia). Om deze rechten uit te oefenen en in overeenstemming met Instructie 1/1998, van 19 januari, van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, is het noodzakelijk dat u uw persoonlijkheid aantoont aan RTE. EL TELERO door een fotokopie van het nationale identiteitsbewijs of enig ander wettelijk geldig middel te sturen.

Belanghebbenden hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

GEGEVENSBEWARINGSTERMIJN

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden actief verwerkt terwijl hij of zij de status van gebruiker van www.telero.es heeft; dat wil zeggen, zolang u uw toestemming niet intrekt of uw recht op annulering, verwijdering of verzet tegen een specifiek doel niet uitoefent.

In het geval dat u uw toestemming intrekt of het recht op annulering of onderdrukking uitoefent, worden uw gegevens geblokkeerd en gedurende een periode van 3 jaar op beperkte wijze ter beschikking van de bevoegde autoriteiten gehouden om te voldoen aan de mogelijke verantwoordelijkheden die uit de behandeling voortvloeien.

LEGITIMATIE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Registratie op www.telero.es is gratis en vrijwillig voor de gebruiker, dus de legitimerende basis voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens is hun toestemming.

AANVAARDING EN TOESTEMMING

Het gebruik van de website geeft u de status van gebruiker van dezelfde (hierna de "Gebruiker"), en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens. , aanvaarden en instemmen met de behandeling ervan door www.telero.es, op de manier en voor de doeleinden aangegeven in dit Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, in de versie gepubliceerd door het "web", op hetzelfde moment waarin de gebruiker er toegang toe heeft. Bijgevolg is het de plicht van de gebruiker om deze juridische kennisgeving elke keer dat hij het web gebruikt, zorgvuldig te lezen, aangezien deze wijzigingen kan ondergaan.

Met betrekking tot het rechtstreeks aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan een minderjarige, zal de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn wanneer ze ouder zijn dan 14 jaar op grond van Wet 3/2018 van 5 december 2018. Wanneer het kind minderjarig is, is een dergelijke behandeling alleen legaal als de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, zijn toestemming geeft, en voor zover hij die toestemming geeft.

MAATREGELEN VOOR COMPUTERBEVEILIGING

RTE. EL TELERO heeft de beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonlijke gegevens aangenomen die nodig zijn om de privacy van de gegevens te garanderen. We hebben echter andere aanvullende middelen, zoals ultramoderne firewalls, afgezien van technische maatregelen zoals software voor de versleuteling van vertrouwelijke informatie en toegangscontrole tot persoonlijke informatie, beperkte gebruikers, beveiligingsbeleid, gebruikers en wachtwoorden. die vervallen zoals vereist door de LOPD, en andere systemen gericht op het voorkomen van misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang en diefstal van de door RTE verstrekte persoonlijke gegevens. DE TELERO.

RTE. EL TELERO is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, veroorzaakt door oorzaken buiten de controle van RTE. DE TELERO; vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van telefoonlijnen of overbelasting in het CPD (Data Processing Center), in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, evenals schade die veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten de controle van RTE. DE TELERO.
chevron-down